KUNIGAS
JUOZAPAS STAKAUSKAS

1900 - 1972

Apdovanotas 1974 m.

Palaidotas Žaslių bažnyčios šventoriuje,

Kaišiadorių rajone, Lietuvoje

Kapavietės koordinatės:
54,86 14 46 (š. pl.)

24,59 31 55 (r. ilg.)

stakauskas juozapas.png

KAPO VIETA

stakauskas.png
KUNIGAS JUOZAPAS STAKAUSKAS
20190502_162359.jpg
20190502_162443.jpg

PAŽYMĖTAS ANTKAPIS

PAŽYMĖTAS ANTKAPIS
APDOVANOJIMAI:
 • 1974 m. Juozapui Stakauskui buvo suteiktas Pasaulio Tautų vardas
 • 1995 m. apdovanotas Žūstančiųjų Gelbėjimo kryžiumi
BIOGRAFINIAI FAKTAI
 • 1912–1915 m. mokėsi Švenčionių vidurinėje mokykloje. 1915 m. dėl vokiečių okupacijos buvo priverstas mokslus nutraukti
 • 1918–1919 m. mokėsi Vilniaus „Ryto“ lietuvių gimnazijoje, 1919–1922 m. – Marijampolės gimnazijoje.
 • 1922 m. buvo įstojęs į Kauno universiteto Medicinos fakultetą, bet mokėsi tik pusę metų. 1922–1923 m. dirbo mokytoju Krekenavos pradžios mokykloje
 • 1923–1926 m. studijavo teologiją Insbruko universitete (Austrija)
 • 1926 m. buvo įšventintas į kunigus. 1926 m. rugpjūčio 15 d. laikė savo pirmąsias mišias Mielagėnų bažnyčioje (Ignalinos r.)
 •  1926–1930 m. studijavo Vienos universitete, Filosofijos fakultete (Austrija) istoriją, filosofiją ir lotynų kalbą
 •  1930 m. apgynė daktaro disertaciją apie Lietuvos ir Vakarų Europos santykius XIII a.
 • 1931–1932 m. gyveno Varšuvoje (Lenkija), kur rinko istorinę medžiagą sau ir kitiems istorikams
 •  1932 m. grįžo į Lietuvą. Kurį laiką buvo Semeliškių vikaras ir Kaišiadorių vyskupo Juozapo Kuktos asmeninis kapelionas ir sekretorius
 •  1932–1933 m. dėstė vokiečių kalbą Marijampolės marijonų gimnazijoje
 •  1934 m. dėstė istoriją ir vokiečių kalbą Kauno „Aušros“ gimnazijoje
 •  1935–1940 m. vadovavo Kauno centriniam archyvui. 1936 m. parengė Archyvų įstatymo projektą. 1939 m. buvo paskirtas Lituanistikos instituto Istorijos skyriaus neetatiniu nariu. Per Lituanistikos institutą rūpinosi privačių archyvų apsauga ir jų perdavimu į Valstybės archyvą
 •  1940–1944 m. gyveno Vilniuje. 1940 m. buvo Vilniaus valstybinio archyvo vedėjas. Archyvams perėjus Valstybės saugumo departamento žinion buvo atleistas iš pareigų. 1940–1941 m. dirbo Vilniaus universiteto Matematikos-gamtos fakulteto bibliotekos vedėju. 1941–1944 m. buvo Vilniaus valstybinio archyvo direktorius. Karo metais čia slėpė žydus
 •  1944 m. vėl prasidėjus sovietų okupacijai, buvo sugrąžintas į Vilniaus universiteto Matematikos-gamtos fakulteto bibliotekos vedėjo pareigas. Pokario metais šelpė tremtinius, politinius kalinius
 •  1944–1954 m. buvo Gelvonų parapijos klebonas (Širvintų r.)
 •  1954–1957 m. buvo Kazokiškių parapijos (Elektrėnų sav.) klebonas, Žaslių bažnyčios (Kaišiadorių r.) altaristas
 •  1959–1970 m. – Kauno kunigų seminarijos profesorius. Dėstė Bažnyčios istoriją, vokiečių ir lotynų kalbas
 •  1970–1972 m. Žasliuose tvarkė savo archyvą, biblioteką
 •  Mirė 1972 m. kovo 2 d.
Prieš karą Juozas Stakauskas (1899 m.) studijavo teologiją ir filosofiją Austrijoje. Gavęs daktaro laipsnį, jis grįžo į savo tėvynę, čia buvo paskirtas miesto archyvo direktoriumi. Kai vokiečiai okupavo Lietuvą, į Vilnių persikėlęs Stakauskas sužinojo, kad jie žudo žydus ir motyvuojamas savo religinio tikėjimu, nusprendė išgelbėti tiek, kiek galėjo. Stakauskas kreipėsi į vietinį gubernatorių, prašydamas jam paskirti darbuotojus, reikalingus archyviniam darbui. Jam buvo suteikta dešimt darbuotojų iš vietinio geto, per vokiečių vykdoma akciją, tie žydai liko archyve ir taip išsigelbėjo. Vėliau valdžios institucijos paskyrė papildomą pastatą vyriausybės archyvams buvusiame benediktinų vienuolyne, taip pastatytame, kad jo būta labirintu. Tuo metu Stakauskas nutarė, kad tai tinkamas laikas visiškai paslėpti žydų darbuotojus archyve. Kartu su vaikystės draugu Vladu Žemaičiu, dailidės ir fizikos mokytoju, jie paruošė žydams slėptuvę viename iš naujojo pastato patalpų, sąmoningai nenurodant jos valdžios institucijoms pateiktoje pastato schemoje. 1943 m. rugsėjo mėn. į slaptą kamerą atvyko 12 žydų, tarp jų trys vaikai. Tai buvo gana rizikinga, nes per dieną archyvuose dirbo žmonės, įskaitant vokiečius. Stakauskas kreipėsi pagalbos į Mariją Mikulską, vienuolę ir prancūzų mokytoją, kuri nacių okupacijos metu dirbo archyve kaip naktinis sargybinis. Mikulska įspėjo žydus apie bet kokius darbo tvarkos pasikeitimus, ir kartu su Stakausku ir Žemaičiu sugebėjo gauti ir atnešti maistą žydams. Naktį Mikulska galėjo paimti kai kuriuos iš jų į savo kambarį, kur jie galėdavo nusiprausti.
"Apie padėką už išgelbėjimą J. Stakauskui negalima buvo net ir užsiminti. Jis teigė, kad gelbėdamas nieko ypatingo nepadaręs. Vieno žmogaus pagalba kitam yra natūrali būsena. Noras padėti kiekvienam kuriam galima buvo charakteringa J. Stakauskui. Išgelbėjęs septyniolikai žmonių gyvybes, jis pergyveno, kad nepavyko išgelbėti dar daugiau. Ir netikinčiam J. Stakauskas buvo šventas žmogus - vienas dalykas buvo slėpti mirčiai pasmerktuosius kaime, tvarte ir visai kitas dalykas mieste, organizacijoje, kur ateina žmonės, vyksta judėjimas, yra vokiečiai ir dar nėra to žmogaus, kuris prašo gelbėti. J. Stakauskas buvo vedamas ne konkretaus žmogaus prašymo, o tiesiog poreikio gelbėti bet kokiom sąlygom."
Miriam Lisauskienė (Rolnikaitė) Slėptuvės aristokratai. Prisiminimai. Pasaulio Tautų Teisuoliai. Sudarė Rimantas Stankevičius, Seimo leidykla "Valstybės žinios", Vilnius, 2003
ŽMONĖS, KURIE IŠGYVENO
KUNIGOJUOZAPO 
STAKAUSKO DĖKA:
Aleksandras Libo
Vera Libo
Liuba Libo
Jakovas Jaffe
Sofia Jaffe
Monika Jaffe
Mita Markovska (Bak)
Samuelis Bakas
Grigorijus Jašunskis (Jaszunski)
Irena Jašunska (Jaszunska)
Ester (Fira) Jaffe - Kantorovič
Miriam (Mira) Rolnikaitė  - Lisauskienė
mira rolnikaite.png

MIRIAM ROLNIKAITĖ - LISAUSKIENĖ

INFORMACIJA SURINKTA NAUDOJANTIS:
db.yadvashem.org
www.issigelbejesvaikas.lt