top of page

Lietuvos teisuolių 

sąrašas

Lietuvos pasaulio tautų teisuoliai

A

 1. Adomynas Antanas

 2. Adomynienė Ona

 3. Adomynaitė-Spitrienė Natalija

 4. Alekna Povilas

 5. Aleknienė Paulina

 6. Aleknavičienė Sofija

 7. Aleknavičiūtė-Milienė Bronė

 8. Aleksandravičienė Paulina

 9. Andraitis Antanas

 10. Andriuškevičienė Joana

 11. Andriuškevičius Petras

 12. Anevičienė Antanina

 13. Anevičius Jeronimas

 14. Anevičius Vytautas

 15. Anevičiūtė Juzė

 16. Antanaitis Vincas

 17. Antanaitis Jonas

 18. Antanaitytė Stasė

 19. Antanaitytė (Petrulaitienė) Veronika

 20. Anužienė Elena

 21. Anužienė Elena (marti)

 22. Anužis Ignas

 23. Anužis Česlovas

 24. Arlauskas Kazimieras​​​​​​​​​​​

 25. Arlauskienė Veronika​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 26. Audėjienė Ona

 27. Audėjus Juozas

 28. Augustinavičienė Ona

 29. Augustinavičius Juozas

B

30. Babarskienė Jadvyga

31. Babarskis Alfonsas

32. Babonas Antanas

33. Bagdonavičius Pranas

34. Bagurskas Juozas

35. Bagurskienė Marijona

36. Bajorinas Pranas

37. Bakšas Kazys

38. Bakšienė Marytė

39. Balčikonienė Agota

40. Balčikonis Antanas

41. Balčinas Jonas

42. Balčinienė Barbora

43. Balčinaitė Petronėlė

44. Balčinienė Stefanija

45. Balčiūnas Adomas

46. Balčiūnienė Anelė

47. Baliutis Adolfas

48. Baliutienė Ona

49. Balkienė Nina

50. Baltutis Vytas

51. Balutis Juozas

52. Bartkevičienė Stasė

53. Bartkevičius Juozas

54. Baublys Petras

55. Baublys Sergijus

56. Baublienė Jadvyga

57. Beinaravičienė Uršulė

58. Beinaravičius Vladas

59. Beinaris Pranas

60. Beinorienė Kotryna

61. Beleckienė Morta

62. Beleckienė Petronėlė

63. Berčiūnaitė-Kaminskienė Birutė

64. Berčiūnas Jurgis

65. Bernotaitė Julija

66. Bielskienė Ona

67. Bielskienė Zosė

68. Bielskis Aleksandras

69. Bieliūnienė-Ragaišienė Aleksandra

70. Binkienė Sofija

71. Binkis Kazys

B

72. Binkytė-Mozūriūnienė Lilijana

73. Binkytė-Nacevičiūtė Irena

74. Binkis Gerardas

75. Binkytė Eleonora

76. Bižienė Janina

77. Bižys Juozas

78. Blažaitienė Adelė

79. Blažaitis Antanas

80. Blažaitytė-Liutikienė Valentina

81. Byla Vincas

82. Byra Juozapas

83. Byrienė Stanislava

84. Boguslauskas Antanas

85. Bradauskas Pranas

86. Bradauskienė Jadvyga

87. Bražėnienė Konstancija

88. Bružas Stanislovas

89. Bružienė Valerija

90. Budreikaitė Bronė

91. Budzinskas Antanas

92. Budzinskienė Benigna

93. Budzinskaitė Benigna

94. Budzinskaitė Stefanija

95. Buknienė Stasė

96. Buknys Raimondas

97. Bukontas Jeronimas

98. Bukontienė Marija

99. Buožienė Petronėlė

100. Buožis Vincentas

101. Burba Stanislovas
102. Burbienė Stanislava

103. Bušauskas Feliksas

104. Bušauskienė Teklė

105. Bušauskaitė-Bužavienė Kazė

106. Bušauskaitė-Dakinevičienė Albina    

107. Bušauskas Feliksas (sūnus)

108. Butkevičienė Marija

109. Butkevičiūtė (Griniuvienė) Ona

110. Butkevičienė Juozapota

111. Butkevičius Karolis

112. Butkevičienė Teklė

113. Butkevičius Jonas

114. Butkienė Petronė

C-Č-D-E-F

115. Chlopinaitė Elena

Č

116. Čaikovski Juzef

117. Čaikovski (žmona)

118. Čečkevičienė Zuzana

119. Čečkevičius Kazys

120. Černiauskas Bronislovas

121. Černiauskienė Ona

122. Černiauskytė-Dugnienė Genovaitė

123. Česnavičienė Marija

124. Česnavičius Antanas

125. Čiurlionienė Sofija

126. Čižinauskas Jonas

127. Čižinauskienė Ona

128. Čižinauskaitė Birutė

D

129. Dailidavičienė Uršulė

130. Dailidavičius Vincas

131. Dailidavičius Algimantas

132. Dainauskas Juozas

133. Dainauskienė Bronislava

134. Dainauskas Petras

135. Damanskaitė Stanislava

136. Damanskas Petras

137. Damanskienė Pranė

138. Daugėla Vincas

139. Daugevičienė Rozalija

140. Daugevičius Jonas

141. Daugevičienė Zosė

142. Daugevičius Pranas

143. Daugevičius Vladas

144. Daugevičiūtė-Ruoškienė Janina

145. Dauguvietienė-Kuzmina Olga

146. Dauguvietytė-Kudabienė Elena

147. Dauguvietytė-Dubrovski Anastasija

148. Dausinienė Stanislava

149. Dautartas Juozas

150. Dautartienė Julija

151. Dimša Kazimieras

152. Dimšienė Julija

153. Dimšaitė Antanina (Palčiauskienė)

154. Dimšaitė Gabrielė (Prakelienė)

155. Dobilaitė Matilda

156. Drupas Vladas

157. Dubininkas Justinas

158. Dubininkienė Marijona

159. Dubinikaitė-Raškevičienė Ramutė

160. Dužinskaitė-Šervienė Elžbieta

E

161. Eičas Pranas

162. Eigelytė Stefanija

163. Eimontas Jonas

164. Elijošaitienė Ona

165. Elijošaitis Bronius

166. Elijošaitis Pranas

167. Ereminas Feliksas

168. Esertas Artūras

F

169. Fugalevičiūtė Natalija

G

170. Gadeikis Pranas

171. Gadeikytė Julija 

172. Gadlevska Helena

173. Gadlevski Juzef

174. Gaigalaitė Stefanija

175. Gaigalienė Juzefa

176. Gailiūnas Kazimieras

177. Gailiūnienė Petronėlė

178. Gaižauskas Juozas

179. Gaižauskienė Stanislava

180. Galvonaitė Marcelė

181. Garbačiauskas Steponas

182. Garbačiauskienė Marijona

183. Gasiūnas Juozas

184. Gasparavičienė Veronika

185. Gasparavičius Alfonsas

186. Gavelienė Jadvyga

187. Gavelis Stasys

188. Gecevičienė Bronislava

189. Gecevičius Adomas

190. Gedaika Petras

191. Gedaikienė Liudvika

192. Gedeikienė Bronė

193. Gedeikis Juozas

194. Gedmantienė Michalina

195. Gelžinienė Ona

196. Gelžinis Jonas

197. Gembickienė Ana

198. Gembickaitė Tamara-Jainschig

199. Gintalas Ignas

200. Gintalas Juozas

201. Gintalienė Kristina

202. Girbudas Petras

203. Girdvainis Jonas

204. Girdvainienė Ona

205. Gylienė Aleksandra

206. Gylys Leonas

207. Glaveckienė Anelė

208. Glaveckas Juozas

209. Gobis Antanas

210. Golubovienė Lidija

211. Gotautas Bronius

212. Granskytė Pranciška

213. Graževičienė Vanda Marija

214. Graževičius Jonas

215. Graževičiūtė Vanda

216. Greičius Jonas

217. Greičiuvienė Marijona

218. Greizė Haroldas

219. Greizienė Jevgenija

220. Grendienė Apolonija

221. Grigaitis Zenonas

222. Grigalaitienė Bronė

223. Grigalaitis Pranas

224. Grigonienė Felicija

225. Grigonis Juozas

226. Grigorjeva Jelena

227. Grigorjeva-Ostjanko Irina

228. Grincevičienė Julija

229. Grinius Kazys

230. Griniuvienė Kristina

231. Grybauskas Andrius

232. Gudaitienė Juzė

233. Gulbinovič Aleksandr

234. Gulbinovič Veronika

H-I-J

235. Hanfman Andrej

236. Hanfman-Dauguvietytė Darija

I

237. Ibenskienė Ona

238. Ibenskis Juozas

239. Inkratas Juozas

240. Ivanauskienė Elena

241. Ivanauskaitė Giedrutė

242. Ivanauskas Gintautas Juozapas

J

243. Jablonskienė Jadvyga

244. Jacinavičaitė Viktorija

245. Jacinavičiutė Elena

246. Jagutienė Stasė

247. Jakas Leopoldas

248. Jakienė Aldona

249. Jakienė Ona

250. Jakas Povilas

251. Janavičienė Anelė

252. Janavičius (Janavičienė) Vanda

253. Jankauskienė-Šimkutė Ona

254. Jankienė Stasė

255. Jankus Augustinas

256. Janonienė (Žvironaitė) Ona

257. Janonis Jonas

258. Janonytė (Lelienė) Vera

259. Janonytė (Šukienė) Genovaitė

260. Janušauskas Vincas

261. Janušauskienė Ona

262. Jarmala Karolis

263. Jaselskienė Elena

264. Jaselskis Vladas

265. Jasulaitienė Elena

266. Jegorova Natalija

267. Jemeljanova Anastasija

268. Jocienė-Basienė Marija

269. Jokubauskis Stanislovas

270. Jonaitis Henrikas

271. Jonaitis (Janavičius) Kazys

272. Jucevičius Stasys

273. Juknelevičienė Elena

274. Juknelevičius Adomas

275. Juodgalvienė Emilija

276. Juodgalvis Vincas

277. Juodgalvytė-Kiselienė Marija

278. Jurevičienė Adelė

279. Jurevičius Petras

280. Jurevičienė Juzefa

281. Jurevičius Jonas

282. Jurevičiūtė (Sudeikienė) Leonija

283. Jurkienė Marija

284. Jurkus Danielius

285. Jurkšaitienė Marijona

286. Jurkšaitis Juozas

287. Jusas Mykolas

288. Jusienė Uršulė

289. Juškevič Anastasija

290. Juškevič Michail

K

291. Kairienė Ona

292. Kairys Steponas

293. Kalendra Andrejus

294. Kalendraitė (Jakutienė) Morta

295. Kalendraitė (Levinskienė) Zofija

296. Kalendraitė (Surkienė) Viktorija

297. Kalendrienė Monika

298. Kalinkienė Veronika

299. Kancevičienė Zosė

300. Kancevičius Pranas

301. Karalevičius Pranas

302. Karalevičienė Stanislava

303. Karaška Juozas

304. Karaškienė Elena

305. Kareiva Pranas

306. Karpavičienė Alevtina

307. Karpavičius Povilas

308. Karosas Mykolas

309. Karvelytė Valerija

310. Kasperaitienė Sofija

311. Kasperaitis Pranas

312. Kašinskas Pijus

313. Kašinskienė Magdalena

314. Katinskaitė Kotryna

315. Katinskas Juozas

316. Kauneckas Vytautas

317. Kaušaitė Elena

318. Kaušinis Klemensas

319. Kavaliauskas Kazimieras

320. Kavaliauskienė Ona

321. Kazakevičienė Zuzana

322. Kazakevičius Vincas

323. Kazanskienė Olga

324. Kazanskis Edvardas

325. Kazanskytė (Gargasienė) Edita

326. Kazlauskaitė Teofilė

327. Kazlauskas Juozas

328. Kazlauskienė Eugenija

329. Kėrienė Elena

330. Kėrys Povilas

331. Kerpauskas Juozas

332. Kerpauskienė Adolfina

333. Kibelaitė Juozapa

334. Kilikevičius Pijus

335. Kirvelienė Emilija

336. Kislauskienė-Dambrauskaitė Regina

337. Kleiba Adolfas

338. Klimas Petras

339. Klimienė Felicijana

340. Klimaitė-Radavičienė Felicija

341. Korsakas Vytautas

342. Korsakas Antanas

343. Korsakienė Ona

344. Krasnickienė Marijona

345. Krasnickas Jonas

346. Krištopavičienė Bronislava

347. Krivičius Stanislovas

348. Kručinskas Vladas

349. Krulickas Jonas

350. Krulickienė Viktorija

351. Krulickas Viktoras

352. Kšanavičienė Barbora

353. Kšanavičius Stasys

354. Kšanavičius Vytautas

355. Kudžma Andrius

356. Kulevičiūtė Stefanija

357. Kunčaitis Antanas

358. Kupraitis Antanas

359. Kupraitis Jonas

360. Kupraitis Juozas

361. Kuprėnas Kazys

362. Kurpauskas Pranas

363. Kurpauskienė Marytė

364. Kutorga Viktoras

365. Kutorgienė-Buivydaitė Elena

366. Kvedaravičienė Teofilė

367. Kvedaravičius Vladas

L-M

368. Ladigienė Stefanija

369. Landsbergienė Ona

370. Lapinskas Vincas

371. Lapinskienė Konstancija

372. Larionovas Valentinas

373. Larionova (Gembickaitė) Tatjana

374. Lastienė Petronėlė

375. Lašienė Uršulė

376. Laucevičienė Ona

377. Laucevičiūtė-Baužienė Jadvyga

378. Laurinavičienė Elena    

379. Laurinavičius Bronislovas  

380. Laurinavičius Pranas  

381. Legantienė Michalina

382. Leonavičienė Ona

383. Leonavičius Eduardas

384. Leščinskienė Marija

385. Levinienė Antonina

386. Levinskas Edvardas

387. Levinskienė Teresė

388. Levulienė Albina

389. Levulis Vladas

390. Levulis Fulgentas

391. Likevičienė Natalija

392. Likevičius Vytautas

393. Lingė Jonas         

394. Lingienė Stasė          

395. Liškienė Stanislava

396. Liškus Stanislovas

397. Liutkevič Janina

398. Liutkevič Ignacij

399. Lučiūnas Cezaris

400. Lučiūnaitė (Kazakauskienė) Mikalina 

401. Lučiūnaitė (Martinkėnienė) Elena

402. Lučiūnas Antanas

403. Lučiūnas Jonas

404. Lukaševičienė Mikalina

405. Lukaševičius Antanas

406. Lukaševičius Jonas

407. Lukaševičius Stasys

408. Lukaševičiūtė-Daugevičienė Gabrinė

409. Lukaševičiūtė-Semaškienė Juzė

410. Lukauskas Mikas

411. Lukauskienė Elena

412. Lukoševičienė Monika

413. Lukoševičius Bronius

M

414. Macenavičienė Marija

415. Macenavičius Antanas

416. Macijauskas (Maciejovskis) Polikarpas

417. Macijauskas Petras

418. Macijauskaitė Violeta

419. Macijauskaitė Liudvika

420. Macijauskas Robertas

421. Macijauskas Zenonas

422. Maladauskas Petras

423. Maladauskienė Uršulė

424. Mališauskas Henrikas

425. Mališauskienė Marija

426. Marčiulionienė Valė

427. Marčiulionis Jurgis

428. Margaitienė Eleonora

429. Margaitis Antanas

430. Markevičius Juozapas

431. Markevičienė Elena

432. Markevičius Vladas

433. Markevičiūtė Marijona

434. Markevičius Jonas

435. Markevičius Romas

436. Markevičiūtė-Stanevičienė Valerija

437. Markovskij Chariton

438. Markovskaja Aleksandra

439. Markovskaja Ana

440. Markovskaja Mavra

441. Markovskij Ivan

442. Markovskij Mitrofan

443. Martinkus Vaclovas

M

444. Martul Juzefa

445. Martul-Budrikienė Liucija

446. Masevič Justin

447. Masevič (žmona)

448. Matora Ana

449. Matulevičienė Ona

450. Matuzevičienė Elena

451. Matuzevičius Antanas

452. Matuzevičiūtė-Briliuvienė Antanina

453. Matuzevičiūtė-Kiličiauskienė Veronika

454. Matuzevičiūtė-Valiukienė Julijona

455. Mažylienė Antanina

456. Mažylis Pranas

457. Meškauskas Pranas

458. Meškauskienė Ona

459. Meškauskaitė-Jakštienė Stefa

460. Meškauskas Antanas

461. Meškauskas Petras

462. Meškauskienė Zosia

463. Meškauskas Teodoras

464. Meškėnas Josifas

465. Meškėnas (Meškėnienė) Agripina

466. Meškenienė Ana

467. Michailova Jelizaveta

468. Michailovas Aleksejus

469. Mikalauskas Antanas

470. Mikalauskienė Stasė

471. Miklaševičienė Marijona

472. Miklaševičius Petras

473. Mikolaitienė Felicija

474. Mikolaitis Vincas

475. Mikša Vincas

476. Mikšienė Marija

477. Mikšta Piotras

478. Mikšto-Romaslovskaja Ana

479. Mikuličienė Ona

480. Mikuličius Petras

481. Milaševičienė Marija

482. Miniotas Leonardas

483. Miniotienė Ona

484. Miniotienė Elžbieta Barbora

485. Minkevičienė Ekaterina (Kotryna)

486. Minkevičius Sergejus

487. Mitkienė Jadvyga

488. Mitkus Jeronimas

489. Mitkienė Leokadija

490. Mitkus Stanislovas

491. Mižutavičienė Stanislava

492. Mižutavičius Dominykas

493. Mockaitytė Elena

494. Mongirdienė Olga

495. Montvila

496. Montvilienė Halina

497. Mordosas Bronislavas

498. Mordosienė Marijona

499. Morkūnas Vaclovas

500. Morkūnienė Bronislava

501. Morkūnaitė (Graževičienė) Česlava

502. Morkūnas Edvardas

503. Morkūnas Mečislovas

504. Mošinskienė-Didžiulytė Halina

505. Mozūraitienė Ona

506. Mozūraitis Jonas

507. Mozūraitis Alfonsas

508. Mozūraitis Zenonas

509. Mozūraitytė (Čepienė) Mefodija

510. Mozūraitytė (Leskauskienė) Zuzana

511. Mozurkienė Kazimiera

512. Muralienė Jadvyga

513. Murauskas Gediminas

514. Murinas Vincas

515. Murinienė Emilija

N-O-P

516. Naginė Vytautas

517. Naginienė Stasė

518. Naglytė -Vadauskienė Lidija

519. Navickaitė-Motiejūnienė Stasė

520. Navickienė Ona

521. Navienė Stasė

522. Navys Stasys

523. Norbutienė Ona

524. Norkus Antanas

525. Norkuvienė Stefanija

526. Norvaišaitienė Uršulė

527. Norvaišaitis Juozas

528. Norvaišaitytė (Radzevičienė) Aldona

O

529. Olšvang (Osauskaitė,Osowska) Jozefa

P

530. Pagojienė Julijona

531. Pagojus Julius

532. Pagojus Baltramiejus

533. Pagojutė Domicėlė

534. Pajedaitė Bronė

535. Palkauskas Kazys

536. Palkauskienė Marija

537. Palkauskas Vladas

538. Paluckienė Liudovika

539. Paluckas Stanislovas

540. Papšys Juozas

541. Paškauskas Vaclovas

542. Paškauskauskienė Ona

543. Paškevič Marija

544. Paškevič-Tomaševskaja Elžbieta

545. Paukštė Zosia

546. Paukštys Bronislovas

547. Paukštys Juozas

548. Paulauskienė Bronislava

549. Paulavičienė Antanina

550. Paulavičius Jonas

551. Paulavičius Jonas Kęstutis

552. Paulavičiūtė Danutė

553. Pečkytė Ona

554. Pekarskienė Eugenija

555. Pekarskis Viktoras

556. Pekarskytė-Pakalniškienė Neonila

557. Petkevičienė (Jablonskytė) Julija

558. Petkevičius Tadas

559. Petrauskas Kipras

560. Petrauskienė-Žalinkevičaitė Elena

561. Petrauskienė Lidija (Balkienės sesuo)

562. Petrauskienė Juzefa

P-R

563. Pietrik Antonina

564. Petrulis Juozas

565. Pikčiūnas Antanas

566. Pikčiūnienė Julija

567. Platajs Lidija

568. Plekavičienė Joana

569. Plekavičius Antanas

570. Plokšto Uršulė

571. Plokšto Vladislav

572. Pocius Antanas

573. Pocius Vincentas

574. Pocienė Petronėlė

575. Pocienė Stefa

576. Poniškaitienė Ona

577. Poniškaitis Jonas

578. Poniškaitis Antanas Pranciškus

579. Poška Antanas

580. Povilaika Petras

581. Povilaikienė Ona

582. Povilaikaitė-Babinskienė Konstancija

583. Požėla Vladas

584. Preišogalavičius Kazimieras

585. Preišogalavičienė Justina

586. Preišogalavičius Nikodemas

587. Premeneckaitė-Jonušienė Genė

588. Premeneckienė Aleksandra

589. Premeneckas Jonas Juozas

590. Premeneckas Vytautas

591. Pukaitė Genovaitė

592. Pukas Juozapas

593. Pukienė Marijona

594. Pupšytė-Laurinaitienė Genė

R

595. Račinskas Kazimieras

596. Račinskienė Konstancija

597. Račiūnas Antanas

598. Račiūnienė Ona

599. Račiūnas Antanas, Antano

600. Račiūnas Petras

601. Račiūnas Vincentas

602. Radavičienė Juzefa

603. Radavičius Danielius (Dionizas)

604. Radlinskas Jonas

605. Radlinskienė Felicija

R

606. Ragauskas Antanas

607. Ragauskienė Ona

608. Rakevičius Jaroslavas

609. Rakevičius Algimantas

610. Rakevičius Česlovas

611. Rakevičius Juozas

612. Rakevičius Zenonas

613. Ramanauskas Juozas

614. Ramanauskienė Sofija

615. Radamanskienė-Adamaitienė Aleksandra

616. Rauba Adolfina

617. Rauba Henrikas

618. Rauba Izabelė

619. Rauba Vladislav

620. Rekašienė Stanislava

621. Rekašius Vincas

622. Renčinauskienė Natalija

623. Riaukaitė Alfonsa

624. Riaukienė Justina

625. Rimavičienė Juzefa

626. Rimša Juozas

627. Rimšienė Justina

628. Rimša Jurgis

629. Rimšienė Ona

630. Rinkevič Jadvyga

631. Rinkevič Jan

632. Rinkevičienė Elena

633. Rinkevičius Vytautas

634. Rudėnas Kazimieras

635. Rudėnienė Veronika

636. Rudminaitienė Veronika   

637. Rudminaitis Simonas

638. Rudminaitis Alfonsas

639. Rudzevičiūtė-Aukštakienė Petrutė

640. Rudzianskienė Marijona

641. Rusteikaitė Marija

642. Rutkauskaitė-Viktaravičienė Janina

643. Rutkauskas Juozas

644. Ruzgienė Stanislava

645. Ruzgys Jonas 

646. Ruzgienė Leokadija

647. Ruzgys Aurimas Kazimieras     

648. Ruzgytė (Bimbirienė) Eglė Marytė 

649. Ruzgytė (Bukauskienė) Meilė Onytė   

650. Ruzgys Kazimieras

651. Ruzgienė Marcijona

S

652. Salenekas Juozas

653. Salenekienė Matilda

654. Samboras Antanas

655. Samborienė Elžbieta Vanda

656. Sankienė Zofija

657. Sankutė (Miškinienė) Janina

658. Sankutė (Toliušienė) Teresė

659. Sarpalienė Adelė

660. Sarpalius Vladas

661. Satkevičius Eduardas

662. Satkevičienė Valerija

663. Saunoris Jonas

664. Savickas Jonas

665. Savickienė Marija

666. Savickas Vincas

667. Savickienė Kastulė

668. Simanavičius Balys

669. Simokaitienė Zofija

670. Simokaitis Juozas

671. Sindikaitis Benediktas

672. Sindikaitytė (Minelgienė) Stasė

673. Skačkauskaitė-Vaičiūnienė Antanina

674. Skeltys Antanas

675. Skirkienė Marijona

676. Skirvainytė Anelė

677. Skripkauskienė Bronė

678. Skripkauskas Viktoras

679. Sondeckis Jackus

680. Sondeckienė Rozalija

681. Songaila Alfonsas

682. Stakauskas Juozas

683. Stanevičienė Julija

684. Stanevičius Vincas

685. Stanevičius Vytautas

686. Stanevičiūtė Birutė

687. Stanielko Julija

688. Stanienė Magdalena

689. Stankevič (žmona) 

690. Stankevič Jan

691. Stankevič Veronika

692. Stankevičienė Antanina

693. Stankevičius Stanislovas

694. Stankevičienė Uršulė

695. Starkus Antanas

696. Starkienė Elena

697. Stasiūnaitienė Ona

698. Stasiūnaitis Juozas

699. Stašaitienė Agnė

700. Stašaitis Juozas

701. Stašaitis Jonas

702. Staškevičienė-Papšienė Paulina

703. Staškevičiūtė Aniceta

704. Staškevičiūtė-Pašakarnienė Zuzana

705. Staškevičienė Zofija

706. Staškus Adolfas

707. Statauskas Jonas

708. Statauskienė Stasė

709. Statkevičiūtė Elena

710. Steponavičienė Michalina

711. Steponavičius Jonas

712. Stongvilienė Agota

713. Stonkienė Marijona

714. Stonkus Povilas

715. Straupienė Bronislava

716. Straupis Juozas

717. Strimaitienė Ona

718. Strimaitis Juozas

719. Strimaitienė Veronika

720. Strimaitis Stasys

721. Strimaitytė-Putnienė Milda

722. Stulpinas Boleslovas

723. Stulpinienė Ona

724. Stulpinas Jonas

725. Stulpinienė Joana

726. Stūronas Juozas

727. Stūronienė-Bajorinienė Petronėlė

728. Survilaitė Vladislava         

729. Survilienė Elena

730. Sutkienė Cecilija

731. Sutkus Kazimieras

732. Sviderskis Alfonsas

733. Sviderskis Stasys

734. Svilienė Elžbieta

Š-T-U

735. Šaikūnas Mykolas

736. Šaikūnienė Domicelė

737. Šalaviejienė Ieva

738. Šalkauskas Antanas

739. Šalkauskienė Aleksandra

740. Šatūnas Stasys

741. Šatūnienė Ona

742. Šaudvytienė Genovaitė

743. Šaudvytis Pranas

744. Šaulienė Domicėlė

745. Šaulys Pranciškus

746. Šaulienė Marcijona

747. Šaulys Napoleonas

748. Šereika Stasys

749. Šiaulienė Zofija

750. Šiaulys Julijonas

751. Šimaitė Ona

752. Šimelienė Jadvyga

753. Šimelis Mykolas

754. Šimkienė Vlada

755. Šimkienė Petronėlė

756. Šimkus Pranas

757. Šimkus Antanas

758. Šleževičienė Uršulė

759. Šleževičius Vladas

760. Šneiderienė Antonina

761. Šneideris Juozas

762. Špokaitė-Juodvalkienė Pranė

763. Šukienė Sofija Eleonora 

764. Šveistys Pranas

T

765. Talačka Juozapas

766. Talačka Simonas

767. Talačkienė Ona

768. Talačka Mykolas

769. Talkevičiūtė Helena

770. Tallat-Kelpša Jurgis

771. Tallat-Kelpša Stanislovas

772. Tallat-Kelpšienė Agota

773. Tallat-Kelpšienė Antanina

774. Tamašauskas Kazys

775. Tamašauskienė Jadvyga

776. Tamošiūnas Povilas

777. Tarapienė Anelė

778. Tarapaitė (Bersėnienė) Elena

779. Tarapaitė (Šliburienė) Janina

780. Tarapas (Tarapavičius) Stasys

781. Tarasevič Polina

782. Tarvainytė Rozalija

783. Taškūnas Vladislovas

784. Tautavičienė Stanislava

785. Tautavičius Zenonas

786. Tautavičius Stasys

787. Teišerskis Jonas

788. Tekorienė Regina

789. Tekorius Antanas

790. Teniukas Juozas

791. Teniukienė Ona

792. Teniukas Petras

793. Teniukas Juozas, Juozo

794. Teniukienė Valerija

795. Toliušienė Petronėlė

796. Toliušis Dominykas

797. Trinkūnas Juozas

798. Trinkūnienė Domicėlė

799. Truskovski Piotr

800. Truskovski-Vitkovska Anela

801. Tupikas Ignas

802. Tupikienė Petronėlė 

803. Tverjonaitė (Švalkūnienė) Rozalija

804. Tverjonaitė (Jurgilienė) Bronė

U

805. Uborevičienė Elena

806. Umbrasienė (Kaušinytė) Elena

807. Urbelienė-Unikauskienė Petronėlė

808. Urbelis Adomas

809. Urbelienė Ona

810. Urbelis Bronius

811. Urbelytė Elena

812. Urbonaitė Ona

813. Urbonas Andrius

814. Urbonas Juozas

815. Urbonienė Marija

816. Užemeckas Antanas

817. Užemeckienė (Tarvainytė) Veronika

818. Užemeckytė (Bernikienė) Petronėlė

V-Z-Ž

819. Vagnorienė Stanislava

820. Vagnorius Povilas

821. Vaicekauskaitė Janina

822. Vaicekauskas Jonas

823. Vaicekauskienė Vladislava

824. Vainauskas Aleksandras

825. Vainauskienė Ona

826. Vaišnoras Adolfas

827. Vaišnorienė Bronė

828. Vaitkaitytė- Ruzgienė Stasė

829. Vaitkaitytė -Vansauskienė Bronė

830. Vaitkus Jonas

831. Vaitkūnaitė-Nagienė Birutė

832. Valčiukas Povilas

833. Valčiukienė Antanina

834. Vansovičius Jonas

835. Vansovičienė Natalija

836. Vansovičiūtė – Grigaliūnienė Janina

837. Valionienė Teofilė

838. Valionis Vincas

839. Varčikas Vladas

840. Vasiliauskienė Anastazija

841. Vasiliauskaitė Stanislava

842. Vasiliauskienė Veronika

843. Vasiliauskas Vladas

844. Vasiliauskas Ignas

845. Vasiliauskienė Marija

846. Vasiljeva Ustinja

847. Vaškienė Klara

848. Vaškys Augustas

849. Vaškytė (Matviejienė) Zelma

850. Venclauskienė Stanislava

851. Venclauskaitė Danutė

852. Venclauskaitė Gražbylė

853. Vidmantas Jurgis

854. Vidmantienė (Vaitkevičaitė) Konstancija

855. Viesnauskaitė Ona

856. Vilandaitė Lilija

857. Viščienė Marijona

858. Viščius Domas

859. Vitkauskienė Julija

860. Vitkauskas Arėjas

861. Vitkauskas Juozas

862. Vitkauskas Povilas

863. Vitkauskienė Rachelė

864. Vitkevičienė Emilija

865. Vitkevičius Kazys

866. Vyšniauskienė Natalija

867. Vyšniauskas Algirdas

868. Vyšniauskas Stanislovas

869. Vyšniauskienė Rožė

870. Vobolevičienė Helena

871. Vobolevičius Vincas

872. Vocelka Pranas

873. Vokietaitienė Ona

874. Vokietaitis Antanas

875. Vokietaitytė-Paškevičienė Stanislava

876. Vonžodas Aleksandras

877. Vonžodienė Malvina

Z

878. Zabielavičius Juozas

879. Zaksaitė (Vileikienė) Ona

880. Zaksaitė Marijona

881. Zaksas Pranas

882. Zaronas Jonas

883. Zaronienė Petronėlė

884. Zasimauskas Stasys

885. Zasimauskienė Petronėlė

886. Zaveckas Juozas

887. Zaveckienė Marcelė

888. Zelba Jonas

889. Zelbienė Aleksandra

890. Zelčiūtė Holecek Marija

891. Zrelskienė Viktorija

892. Zrelskis Steponas

893. Zubovas Vladimiras

894. Zubovienė (Čiurlionytė) Danutė Sofija

895. Zubrienė Matilda

896. Zubrys Antanas

Ž

897. Žakovičius (Žakavičius) Vytautas

898. Žarnauskas Teofilis

899. Žarnauskienė Marė

900. Žemaitaitienė (Šneiderytė) Natalija

901. Žemaitaitis Petras

902. Žemaitis Vladas

903. Žemeckienė Antanina

904. Žilėnas Kazimieras

905. Žilėnienė Apolonija

906. Žilevičienė Adolfina

907. Žilevičienė (Žilius) Ona

908. Žilevičius Danielius

909. Žilevičienė Ona

910. Žilevičius Jonas

911. Žilevičius Adomas

912. Žilevičius Stasys

913. Žiužnienė Adelė

914. Žiužnys Jeronimas

915. Žukauskas Kazys

916. Žukauskas Kipras

917. Žukauskienė Julija

918. Žukauskas Stasys

919. Žvinklevičius Jonas

920. Žvinklevičienė (Lešinskienė) Ona

921. Žvironaitė Veronika

- 921 teisuolis -

Skaičiuojant pasaulio tautų teisuolius procentais, Lietuva pasaulyje yra antroje vietoje

Sąrašas sudarytas remiantis Vilniaus Gaono žydų muziejaus informaciją. 

2021 m. lapkričio 14 d. dienos duomenimis 921 Lietuvos pilietis Yad Vashem pripažinti Pasaulio Tautų Teisuoliais.

Pasaulio Tautų Teisuolių sąrašą sudarė VGŽIM žydų gelbėtojų atminimo įamžinimo projekto vadovė Danutė Selčinskaja.

Sąraše pabrauktos pavardės teisuolių, kurių kapavietės jau pažymėtos.

"[...] Tad mes turime žinoti šiuos gerus žmones, kurie Holokausto metu gelbėjo žydus. Mes turime iš jų mokytis ir juos prisiminti kupini vilties ir padėkos."

Elie Wiesel 

Nuo 2022 metų projektą iš dalies remia Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras

Nuo 2022 metų projektas iš dalies finansuotas Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis

bottom of page